Reklamačný poriadok

1.1 Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako "Podmienky"). Definície uvedené v Podmienkach sú záväzné aj pre tento Reklamačný poriadok.

1.2 Prevádzkovateľom webového sídla www.extrahair.sk je spoločnosť 2M Capital s.r.o., so sídlom Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 43 827 047, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48957/B, e-mail obchod@extrahair.sk.

2 Záručná doba

2.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Tovar, ktorý je určený na rýchle spotrebovanie, alebo ktorého povaha ho neumožňuje dlhšie užívať alebo uchovávať. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predĺženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

2.2 V prípade, ak (i) má Predávajúci vedomosť o existencii a podrobnostiach záruky poskytovaných výrobcom alebo Predávajúci podľa prísnejších zásad ako ustanovuje OZ, ak ju výrobca alebo Predávajúci poskytuje, alebo ak (iii) Predávajúci takúto prísnejšiu záruku poskytuje sám, alebo ak (ii) má Predávajúci vedomosť o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji Tovaru, ak sa takáto pomoc poskytuje zo strany výrobcu, poskytne Predávajúci túto informáciu Zákazníkom v Internetovom obchode buď pri jednotlivých tovarových položkách v rámci ich opisu alebo na Stránke.

2.3 Predávajúci môže vystaviť pre Zákazníka záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru.

2.4 Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom. V prípade výmeny Tovaru za nový začína od momentu prevzatia vymeneného nového Tovaru Zákazníkom plynúť nová záručná doba. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2.5 Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Predávajúcemu alebo servisu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných chýb Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.

3 Rozsah záruky a výluky zo záruky

3.1 Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku chyby.

3.2 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli (i) používaním, údržbou alebo opravou Tovaru v rozpore s návodom na použitie, dokumentáciou Tovaru alebo všeobecnými zásadami používania Tovaru, alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Zákazníka alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov, (ii) v dôsledku externého poškodenia Tovaru z akéhokoľvek dôvodu, (iii) v dôsledku použitia pirátskeho, neautorizovaného alebo nesprávneho softwaru, počítačovými vírusmi, malwaru, addwaru alebo iných škodlivých programov alebo kódov, (iv) v dôsledku použitia neautorizovaného a neoriginálneho spotrebného materiálu, najmä neoriginálnych náplní a papiera do tlačiarní, (v) používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a priestoroch, najmä v prípade nevhodnej úrovne teploty, vlhkosti alebo prašnosti alebo nevhodných chemických, fyzikálnych alebo mechanických vplyvov daného prostredia, (vi) nadmerným zaťažovaním Tovaru, (vii) zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru, (viii) zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá norme určenej pre Tovar, alebo (ix) v dôsledku Vyššej moci.

3.3 Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ak bolo jeho výrobné číslo odstránené alebo poškodené alebo má odstránené alebo poškodené plomby, ktoré ho uzavierali. Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ktorý bol spotrebovaný, najmä ale nielen Elektronický obsah, software s použitým jednorazovým licenčným kľúčom, ktorého registrácia daný Tovar robí pre iného zákazníka neupotrebiteľným, alebo batérie.

3.4 Záruka sa takisto nevzťahuje na chyby a poškodenia, ktoré sú dôsledkom oneskoreného uplatnenia záruky na chybu alebo poškodenie, na ktoré sa inak záruka vzťahuje, a včasné uplatnenie záruky by zabránilo rozšíreniu chyby alebo vzniku nových chýb a poškodení.

4 Poučenie o zodpovednosti za vady podľa §622 až 624 OZ

4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2 Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

4.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

5. Záruka a reklamácia

5.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak (i) sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, (ii) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, (iii) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny, (iv) sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

5.2 Na všetok tovar je zákonom stanovená záručnú doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak (12-60 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia veci. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru si tento tovar prezrieť a skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

5.3 Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného, nesprávneho zaobchádzania, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a v dôsledku bežného opotrebenia veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

5.4 Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho prostredníctvom pošty. K reklamácii je potrebné pripojiť reklamovaný tovar dostatočne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu spôsobeného prepravou, pripojiť charakter chyby, kópiu dokladu o kúpe a kontakt na kupujúceho. Reklamácia spolu s reklamovaným tovarom musí byť odoslaná poštou, doporučene na adresu predávajúceho.

5.5 Pri uplatnení reklamácie zákazníkom predávajúci ho poučí o jeho pávach a o podanej reklamácií bez zbytočného odkladu zašle zákazníkovi e-mailom potvrdenie, najneskôr toto potvrdenie zašle poštou spolu s písomným dokladom (Stanoviskom) o vybavení reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom alebo poštou ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v prípadoch ak si tovar vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vydá o tom písomný doklad (Stanovisko). Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.6 Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom začne plynúť nová záručná doba od dátumu vybavenia reklamácie.

5.7 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Doprava zdarma
nad 100€
Vrátenie tovaru
do 30 dní ZADARMO
ON-LINE
odborné poradenstvo